افزونه پرداخت به ازای تغییر نام کاربری در vBulletin

1399/03/13 14:26
افزونه پرداخت به ازای تغییر نام کاربری در vBulletin

شما با این افزونه می توانید درگاه پرداخت سپرده را درون به ازای تغییر نام کاربری در vBulletin فعال نمایید

Installation :

1- Upload all files and folders in vBulletin home folder
2- Go to Plugins & Products > Manage Products > [Add/Import Product] and import product-username_change.xml
3- Go to Paid Subscriptions > Payment API Manager and edit sepordeh username_change