راهنمای وبسرویس - اتصال به api درگاه پرداخت

درخواست های وبسرویس به صورت RESTFUL می باشد و میتوانید به صورت POST یا GET ارسال نمایید.
مرحله اول : وبسرويس ايجاد فاکتور
آدرس : 
https://sepordeh.com/merchant/invoices/add
نام پارامتر وضعيت نوع داده نمونه شرح
merchant اجباري string KnIT45OvAnd1584271146:8zN9iO1Y11tg6LVl مرچنت را بايد در بخش کسب و کار ها از داخل پنل برداريد
amount اجباري number 150000 مبلغ فاکتور به تومان
callback اجباري string http://website.com/callback آدرس بازگشت بعد از اتمام عمليات پرداخت
description اختياري string خريد گوشي موبايل توضيحات در مورد فاکتور
orderId اختياري number 14886 شماره سفارش در سیستم شما (حداکثر 20 رقمی)
phone اختياري number 09121234567 شماره موبایل پرداخت کننده

پاسخ وبسرويس ايجاد فاکتور (JSON) :

{

    "status": 200, // وضعیت 200 به معنای موفقیت آمیز بودن ایجاد فاکتور می باشد

    "message": "add completed",

    "information": {

            "invoice_id": 4 // این عدد شماره فاکتور ایجاد شده می باشد که باید ذخیره نمایید

    }

}

مرحله دوم : ارجاع به صفحه پرداخت
آدرس اول : 
https://sepordeh.com/merchant/invoices/pay/id:{{invoice_id}}
سلام مقدار {{invoice_id}} را با شماره فاکتور دریافتی در مرحله قبل جایگزین کنید.
آدرس دوم : 
https://sepordeh.com/merchant/invoices/pay/automatic:true/id:{{invoice_id}}
در صورتی که میخواهید کاربر بدون مشاهده فاکتور و مستقیما وارد درگاه پرداخت شود از آدرس دوم استفاده کنید.
مرحله سوم:بازگشت به آدرس callback
آدرس: 
http://website.com/callback?authority={{authority}}&&orderId={{orderId}}
هنگام بازگشت به آدرس callback دو پارامتر authority و orderId ارسال میگردد (توسط متد GET)
مرحله چهارم (پایانی) : وبسرويس تایید پرداخت
درصورتی که تایید پرداخت صورت نگیرد مبلغ به حساب پرداخت کننده برگشت خواهد خورد.
آدرس : 
https://sepordeh.com/merchant/invoices/verify
نام پارامتر وضعيت نوع داده نمونه شرح
merchant اجباري string KnIT45OvAnd1584271146:8zN9iO1Y11tg6LVl مرچنت را بايد در بخش کسب و کار ها از داخل پنل برداريد
authority اجباري number 35684 این مقدار در هنگام بازگشت از صفحه پرداخت به صورت GET ارسال میگردد
پاسخ وبسرويس ايجاد فاکتور (JSON) :

{

    "status": 200, // وضعیت 200 به معنای موفقیت آمیز بودن پرداخت می باشد

    "message": "paid",

    "information": {

            "invoice_id": 4 ,

            "card": "6104********4510" // شماره کارت پرداخت کننده می باشد

    }

}