نمونه کد php

نمونه کد اتصال شامل دو فایل به نام های send.php و verify.php است که شما محتوای این دو فایل را در ادامه می بینید.

send.php

function send($merchant,$amount,$callback,$description=null,$orderId=null){

    $parameters = array(

        "merchant"=>$merchant,

        "amount"=>$amount,

        "callback"=>$callback,

        "description"=>$description,

        "orderId"=>$orderId

    );

    $ch = curl_init();

    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://sepordeh.com/merchant/invoices/add");

    curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $parameters);

    curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);

    curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);

    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

    $result = curl_exec($ch);

    if(!!curl_errno($ch)){

        die("CURL ERROR:".curl_error($ch));

    }else{

        $result = json_decode($result);

        if($result->status==200)

            header('Location: https://sepordeh.com/merchant/invoices/pay/automatic:true/id:'.$result->information->invoice_id, true, 302);

        else

            die("WEBSERVICE ERROR:".$result->message);

    }

    curl_close($ch);

}

verify.php

function verify($merchant){

    GLOBAL $_GET;

    $orderId = $_GET["orderId"];

    if(isset($_GET["authority"])){

        $parameters = array(

            "merchant"=>$merchant,

            "authority"=>$_GET["authority"],

        );

        $ch = curl_init();

        curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://sepordeh.com/merchant/invoices/verify");

        curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $parameters);

        curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);

        curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);

        curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

        $result = curl_exec($ch);

        if(!!curl_errno($ch)){

            die("CURL ERROR:".curl_error($ch));

        }else{

            $result = json_decode($result);

            if($result->status==200){

                //paid successful

            }else{

                die("WEBSERVICE ERROR:".$result->message);

            }

        }

        curl_close($ch);

    }else{

        die("ERROR:invalid request");

    }

}