افزونه پرداخت Vip Plugin

1399/03/13 14:30
افزونه پرداخت Vip Plugin

شما با این افزونه می توانید درگاه پرداخت سپرده را درون Vip Plugin فعال نمایید


فایل req.php را باز کرده و در خط (Line 6)

$MerchantID = 'XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX';

را با مقدار مرچنت کد که از وبسایت سپرده گرفته اید تغییر دهید 'XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX'

فایل را ذخیره کرده و فایل.

را باز کنید callback.php خط(Line 6)

$MerchantID = 'XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX';

را با مقدار مرچنت کد که از وبسایت سپرده گرفته اید تغییر دهید 'XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX'

فایل را ذخیره کرده